Huisregels
 

We vinden het belangrijk om goede afspraken te maken met onze gasten. We zijn ervan overtuigd dat ze bijdragen tot de open en aangename sfeer van onze vakantiewoning.

Nadat je de woning online gereserveerd hebt voor een bepaalde (en beschikbare) periode, vragen we je een voorschot van 20% van het huurbedrag te betalen binnen de veertien dagen na de reservatie.  Pas als deze betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. Als de betaling niet op tijd gebeurt kan je geen rechten doen gelden. Dan bestaat ook de mogelijkheid dat we aan andere geïnteresseerden verhuren.

De huurder is ertoe gehouden de rest van de huursom te betalen ten laatste 30dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst.  Bij korte boekingsperiode wordt dit tussen de verhuurder en huurder besproken.

 

De waarborgsom is 150€ en dient 30dagen voor aankomst betaald te worden en word max. 14 dagen na het verblijf teruggestort indien alles in orde is.

Het verlies van een sleutel set zal gepaard gaan met een kost van 50€.

 

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperioden wordt 20% van de huursom in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 30dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom behouden. Slechts dringende redenen kunnen aanleiding geven tot annulering van de boeking, dit ten beoordeling van de verhuurder. De huurder dient zelf voor eventuele annuleringsverzekering te zorgen.

Tijden van vertrek en aankomst zijn flexibel.  Een midweek of weekend begint in principe vanaf 16u, maar kan op aanvraag, indien praktisch mogelijk, ook vroeger.  Graag ontvangen we de dag van aankomst een sms of telefoontje met het vermoedelijke uur van aankomst.  Op dat moment kan het overhandigen van de sleutel besproken worden.

Na een midweek of week wordt gevraagd tegen 10u te vertrekken.  Wie een weekend huurt, kan zondag tot 18u 's avonds blijven.

Op de dag van vertrek verwachten we dat onze vakantiewoning op de aangegeven tijd ontruimd is en onbeschadigd, opgeruimd en bezemschoon achtergelaten wordt. De keuken met zijn gehele inventaris moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden, de vaatwasser moet geleegd zijn. (Let vooral op pannen, eet- en drinkgerei, oven en kookplaten.)  De centrale verwarming worden voor het vertrek op 16gr ingesteld.

Er zijn 2 bbq’s ter plaatse deze kunnen worden gebruikt op de plaatsen waar ze zijn opgesteld, bij het vertrek moeten zowel roosters als bbq’s zelf volledig zijn opgeruimd, de As en verbrande houtskool kan in de daarvoor voorziene bak worden gedumpt.

De eindreiniging kost € 75 bovenop de huurprijs.  

Verontreinigingen die boven een eindreiniging uitgaan, zijn niet volgens overeenkomst en worden dus extra berekend (zoals aangekoekt vuil op vloeren, meubels, tafels, vervuilde matrassen e.d.).  

Bij het vertrek wordt de sleutel door de verhuurder terugontvangen en zal er een korte rondgang gebeuren.

Als we nog dingen vinden na je vertrek, dan bewaren we die een redelijke periode voor je. Nasturen doen we uiteraard alleen op kosten van de gasten.

Schade Als je na aankomst in de woning een schade of tekortkoming ontdekt, maak er ons dan direct attent op. Als tijdens je verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meld het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven (zowel voor jou als de volgende gasten). Ook is het zeker niet gezegd dat ontstane schade altijd op jou verhaald wordt, het kan ook normale slijtage zijn. Vervolgschade of ongemak voor de volgende huurder ontstaan door het niet of niet tijdig melden van een -al of niet door toedoen van jou als huurder ontstane- schade, kan redelijkerwijs eveneens op u worden verhaald. 

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming en kan ertoe leiden dat wij voortijdig de huurovereenkomst beëindigen.  We hebben een vergunning om maximaal 8 personen te laten logeren.  Meer kan niet toegelaten worden.

Het verplaatsen van bedden en geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enige inventaris -behalve natuurlijk voor je maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming. Stoelen, tafels, zitbankjes en eenpersoonszetels kunnen naar eigen wens geschikt worden in de woning. We vragen dan wel extra aandacht om beschadigingen te voorkomen en verwachten dat op het einde van de huurperiode het meubilair weer in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht.

Huisdieren: we laten in onze vakantiewoning huisdieren toe op aanvraag.

Aansprakelijkheid verhuurder: de verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen, letsels of schade, welke is ontstaan tijdens het verblijf op zijn terrein, behalve wanneer die het gevolg is van een grove tekortkoming, die hem is aan te rekenen. In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Wanneer, buiten de schuld van verhuurder, de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de huurder recht op een gelijkwaardig of beter alternatief of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Stopzetting huur. Als de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.

 

Onze Hoevedieren

  • Alle bezoekers zijn vriendelijk voor onze dieren. Laat de dieren naar je toekomen, aaien mag altijd.

  • Til de dieren niet op en jaag ze niet na.

  • Bezoekers mogen geen dieren uit de verblijven halen.

  • Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt wel een keer bijten of trappen. Het blijven tenslotte dieren.

  • Bezoekers mogen een hond meenemen op aanvraag, De honden mogen niet in de dierenweide.

  • Onze dieren krijgen dagelijks voeding, willen jullie dit ook eens doen spreek dan gerust af met ons!

  • Voeder onze dieren niet bij!

  • Bij het zich niet houden aan de regels kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.

Covid-19

Aangaande Corona verwijzen we graag naar de regels die de overheid ons oplegt.

De zogenaamde bubbels moeten worden gerespecteerd en zullen bij overtreding door de optredende diensten worden bekeurd.

De verhuurder heeft het recht hier controle op uit te voeren maar staat volledig vrij van schuld indien huurders de afspraken hieromtrent niet naleven. Eventuele bekeuringen zullen dus integraal worden doorgerekend aan de huurder.

 

GDPR
Onze bestanden vallen onder de GDPR-wetgeving van Europa, u gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vakantiewoning ‘t Hof van Cremers.